Auto Trainning Đánh quái theo tọa độ View Video
Auto Trainning Thu thập nguyên liệu chế tạo View Video
Tẩy kim xà Cách dùng Tẩy kim xà View Video
Đăng ký thiết lập Cách dùng Đăng ký thiết lập View Video
Auto Login Cập nhật server tự động View Video
Auto Login Cập nhật server thủ công View Video
Auto Login Cách sử dụng autologin View Video
Thay đồ Thay đồ theo tên trang bị View Video
X-Dame X-Dame phái Thiếu Lâm Trượng View Video
X-Dame Tùy chỉnh thông số X-Dame View Video
Chiến Trường Cập nhật quân công giao nhiệm vụ View Video
Chiến Trường Auto post chiến trường View Video
Phó bản Thái Nhất Tháp View Video
Phó bản Lương Sơn Bạc View Video
Phó bản Vạn Kiếm Trũng View Video
Trồng cây Trồng 2 cây và nộp Bát Nhã Chứng Thư View Video
Phục hồi Sử dụng chức năng phục hồi View Video
Chế tạo item Sử dụng chức năng Chế tạo View Video
Giao diện Thay đổi giao diện auto View Video