Auto Trainning Đánh quái theo tọa độ
Auto Trainning Thu thập nguyên liệu chế tạo

Tẩy kim xà

Cách dùng Tẩy kim xà

Video

Đăng ký thiết lập

Cách dùng Đăng ký thiết lập

Video

Auto Login

Cách sử dụng autologin

Video

Thay đồ

Thay đồ theo tên trang bị

Video

X-Dame

X-Dame phái Thiếu Lâm Trượng

Video
Chiến Trường Cập nhật quân công giao nhiệm vụ
Chiến Trường Auto post chiến trường

Phó bản

Thái Nhất Tháp

Video

Phó bản

Lương Sơn Bạc

Video
Phó bản Vạn Kiếm Trũng
Video
Trồng cây Trồng 2 cây và nộp Bát Nhã Chứng Thư
Phục hồi Sử dụng chức năng phục hồi
Chế tạo item Sử dụng chức năng Chế tạo
Giao diện Thay đổi giao diện auto